Disclaimer

Voetbalkadocard / Voetbalkadobon® Privacy verklaring


De Voetbalkadocard / Voetbalkadobon® is een product van Voetbal.Nederland b.v. Persoonlijke gegevens van gebruikers van http://www.voetbalkadocard.nl// worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Voetbal.Nederland b.v. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Voetbal.Nederland b.v. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Voetbal.Nederland b.v.. Voetbal.Nederland b.v. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Voetbal.Nederland b.v. indien u daarop prijs stelt. Hierbij tracht Voetbal.Nederland b.v. rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Voetbal.Nederland b.v. kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de website van http://www.voetbalkadocard.nl//, of schriftelijk melden bij  klantenservice@voetbalkadocard.nl.

Beveiliging gegevens
Voetbal.Nederland b.v. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van Cookies
http://www.voetbalkadocard.nl// maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert van het domein http://www.voetbalkadocard.nl// heeft slechts beperkte toegang tot deze site. Voetbal.Nederland b.v. gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site van http://www.voetbalkadocard.nl// staan hyperlinks naar andere websites. Voetbal.Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar http://www.voetbalkadocard.nl// verwijst. Ook is Voetbal.Nederland niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen
Voetbal.Nederland b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met klantenservice@voetbalkadocard.nl.


Gebruiksvoorwaarden


Definities

Dienst:

De toegang tot en gebruik van de informatie op de internetsite van ww.voetbalkadocard.nl door Gebruiker

Voorwaarden:

De gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Dienst

Aanbieder van de Dienst:

http://www.voetbalkadocard.nl//, onderdeel van Voetbal.Nederland b.v.

Gebruiker:

De natuurlijke persoon die voor persoonlijk gebruik toegang heeft tot http://www.voetbalkadocard.nl//

De Gebruiker accepteert de Voorwaarden opgesteld door de Aanbieder van de Dienst wanneer hij gebruik maakt van de Dienst.

De Aanbieder van de Dienst kan de Voorwaarden aanpassen. Indien de Voorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Voorwaarden gebruik maakt van de Dienst (inloggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Voorwaarden. Indien u de gewijzigde Voorwaarden niet wenst te accepteren dan kunt u dit melden aan de Aanbieder van de Dienst via klantenservice@voetbalkadocard.nl. De Aanbieder van de Dienst kan de aard van de Dienst, de inhoud van de Dienst en de beschikbaarheid van de Dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.   

De Gebruiker dient de toegangscode(s) tot de Dienst vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Als de Gebruiker niet meer voldoet aan de vereisten of de Dienst gebruikt voor commerciële doelen of op een andere wijze als bedoeld door Aanbieder, zulks ter beoordeling van de Aanbieder, is het de Aanbieder toegestaan om de toegang tot de Dienst te beëindigen zonder voorafgaande berichtgeving aan Gebruiker. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.   

Alle publicaties op de internetsite zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten. Gebruiker zal niet in strijd met het auteursrecht en/of databankrechten handelen. Het vastleggen voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik is alleen toegestaan nadat de Aanbieder van de Dienst voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.   

De Aanbieder van de Dienst besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, op de internetsite. De Aanbieder van de Dienst kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.   

Wanneer een Gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de Gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen.   

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.   

De Aanbieder van de Dienst behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de Gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door de Gebruiker aan de Aanbieder van de Dienst ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is de Aanbieder van de Dienst gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een Gebruiker te verwijderen. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.   

Het is Gebruiker niet toegestaan om in zijn tekst en/of afbeelding een advertentie (iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten) op te nemen.   

De Aanbieder van de Dienst is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de Dienst. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.   

De Aanbieder van de Dienst behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de Dienst een vergoeding te vragen afhankelijk van het gebruik van de Dienst door Gebruiker. Hiertoe zal de Aanbieder van de Dienst eerst een aparte aanbieding doen aan de Gebruikers.   

Indien de Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de Dienst is het de Aanbieder van de Dienst toegestaan om de toegang van de Gebruiker tot de Dienst, zonder verdere berichtgeving, te beëindigen.   

De Gebruiker kan het gebruik van de Dienst beëindigen door een e-mail te sturen naar klantenservice@voetbalkadocard.nl. De Aanbieder zal de toegang tot de Dienst zo snel mogelijk beëindigen.   

De wijze waarop Voetbal.Nederland b.v. omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.Voetbalkadocard


De voetbalkadocard is niet inwisselbaar voor geld, niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen en is alleen inwisselbaar tijdens de reguliere openingstijden van de deelnemende accepterende BVO’s en vertegenwoordigende  verkooppunten.

De uitgever van de voetbalkadocard is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze card tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de uitgever zelf. De uitgever is niet aansprakelijk voor de diensten van de deelnemende en/of verkopende organisaties.

Bestedingsmogelijkheden kunnen tussentijds wijzigen of komen te vervallen, zonder dat de houder van de voetbalkadocard hier rechten aan kan ontleden. Is de card beschadigd of is er twijfel over de echtheid, dan is de accepterende organisatie gerechtigd de card, zonder hier een verklaring over verschuldigd te zijn, te weigeren. In alle gevallen kunt u uw vragen en opmerkingen deponeren bij de klantenservice van de voetbalkadocard, waarvan het adres hieronder vermeld staat.

U dient uw card voor gebruik te activeren via onze website

© De Voetbalkadocard is een concept ontwikkeld door Voetbal.Nederland b.v. in samenwerking met de Eredivisie c.v. | Voetbal.Nederland b.v., Postbus 85188, 3508 AD UTRECHT | klantenservice@voetbalkadocard.nl

Verlies
Bij verlies, diefstal en / of beschadiging van de Voetbalkadocardkaart waardoor deze niet meer bruikbaar wordt geacht, keert Voetbalkadocard geen nieuwe kaart uit. De ontvanger dient de Voetbalkadocardkaart zorgvuldig te bewaren.

Geldigheid cardsaldo
De Voetbalkadocard is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Voetbalkadocard dient voor het einde van deze geldigheidstermijn te zijn ingewisseld bij een acceptant.

Omruilen
De ontvanger kan enkel en alleen na de verstreken verzilveringstermijn van 2 jaar na aankoopdatum, en gedurende een termijn van 5 jaar nadat de cadeaukaart bij de wederverkoper of het directe verkoopkanaal is verworven een verzoek indienen om (het restant van) de tegenwaarde in geld op een betaalrekening te ontvangen. Na het verstrijken van de periode van 5 jaar kan de ontvanger de cadeaukaart niet langer omwisselen in de tegenwaarde in geld. Aan het omruilen van de cadeaukaart zijn administratieve kosten verbonden. Deze kosten bedragen 15 euro per cadeaukaart. De kosten worden in mindering gebracht op het bedrag dat Voetbalkadocard aan u uitkeert.
De ontvanger zal, indien hij na het vervallen van zijn card (2 jaar na aanschaf) gebruik wenst te maken van zijn recht om het tegoed op zijn cadeaukaart om te wisselen in de tegenwaarde in geld, dit aanvragen via klantenservice@Voetbalkadocard.nl.

De geldigheid van de voetbalkadocard ingezet binnen promotionele en/of productplus acties (een promotionele voetbalkadocard) kan afwijken van bovenstaande. De verantwoordelijkheid voor het communiceren van de geldigheidstermijn van een promotionele voetbalkadocard ligt volledig en uitsluitend bij de verstrekkende partij. Een promotionele voetbalkadocard is niet te heractiveren en/of in geldigheid te verlengen.
 

  

Correspondentie over de Dienst kunnen worden gezonden naar klantenservice@voetbalkadocard.nl.

Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Geschillen welke tussen Aanbieder van de Dienst en de Gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Utrecht.